Αναγνώριση Ακαδημαϊκών προσόντων ​

Αν έχεις ολοκληρώσει επιτυχώς σπουδές ανώτατης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα σου και έχεις λάβει το πτυχίο σου (επιπέδου πανεπιστημιακού πτυχίου,  μεταπτυχιακού ή διδακτορικού), μπορείς να αναγνωρίσεις τα ακαδημαϊκά σου προσόντα στην Ελλάδα μέσω των ειδικών διαδικασιών, που είναι απαραίτητες.  

Αρμόδιοι φορείς για την αναγνώριση πανεπιστημιακών πτυχίων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) 

Για πτυχία ανώτερης ή τεχνικής εκπαίδευσης (επαγγελματικές καταρτίσεις επιπέδου ΙΕΚ) αρμόδιος φορέας είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Για πρόσφυγες (αναγνωρισμένους ή αιτούντες άσυλο), που έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές ή τεχνικές σπουδές ή έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα έτος πανεπιστημιακών ή τεχνικών σπουδών, αλλά δεν διαθέτουν το πτυχίο τους ή σχετικά έγγραφα,  υπάρχει και η διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών προσόντων του European Qualifications Passport (EQPR). Η διαδικασία του EQPR περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις σπουδές που έχουν γίνει στη χώρα καταγωγής και μια συνέντευξη. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να κάνετε τη διαδικασία εδώ

Εδώ μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων στην Ελλάδα στη γλώσσα της επιλογής σου